Αναπτυξιακός – ΕΣΠΑ

ΦΕΚ 4445_Β_15/12/17 Αριθμ. 137926 Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

ΦΕΚ B 2751/7-8-2017 Τροποποίηση των προκηρύξεων για τα καθεστώτα ενισχύσεων: α. “Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ” και β.” Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016

ΦΕΚ Β 4117/21-12-2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 108645/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3378) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 108644/17-10-2016 (ΦΕΚ B΄ 3377) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ” του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016».

ΦΕΚ Β 3377_2016 Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού Νόμου 43992016.

ΦΕΚ Β 3378/19-10-2016 Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού N. 4399/ 2016

N. 4399 ΦΕΚ 117Α 22_06_2016 Αναπτυξιακός

ΕΣΠΑ – Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ – 4η τροποποίηση

ΈΣΠΑ – Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ – 3η Τροποποίηση

ΕΣΠΑ – Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ – 2η Τροποποίηση

ΕΣΠΑ Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ – 1η Τροποποίηση

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων