Εγκύκλιοι – Υπουργικές αποφάσεις

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 39/18-9-2020 Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στο πλαίσιο υλοποίησης: • του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», • των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων, με ή χωρίς, δικαίωμα επαναπρόσληψης & • των επιπρόσθετων μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται σε τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, ενταγμένων ή μη, στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΦΕΚ 3867/Β/10-9-2020 ΚΥΑ ΑΡ. ΓΔΟΥ 207 Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020.

ΦΕΚ Β 3770 /7-9-2020 Αριθμ. οικ. 34236/860 Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.

ΦΕΚ Β 3765/7-9-2020 Αριθμ. οικ. 28700/1559 Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων.

ΦΕΚ 3673/B/3-9-2020 Αριθμ. οικ.34060/1857 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 32085/1771/07.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)» (Β’ 3371).

ΦΕΚ 3612/B/31-8-2020 Αριθμ. Α.1200 Παράταση και αναστολή είσπραξης βεβαιωμέ- νων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19.

ΦΕΚ 3611/B/29-8-2020 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080 Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΦΕΚ 3577/B/28-8-2020 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52976 Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 1η.9.2020 έως και 15.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΦΕΚ 3508/Β/25-8-2020 Απόφαση Α.1191 Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας προσδιορισμού των δικαιούχων του ευεργετήματος, των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 και της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4701/2020 «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 128).

ΦΕΚ 3371 /Β/12-8-2020 Διαδικασία κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών

ΦΕΚ 3363/Β/11-8-2020 ΚΥΑ Αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50680 Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 15.8.2020 έως και 31.8.2020.

ΦΕΚ 3362/Β/11-8-2020 ΚΥΑ Αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 50682 Επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με συγκεκριμένες χώρες, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΦΕΚ 3361/Β/11-8-2020 ΚΥΑ Αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 50678 Ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες περιφέρειες, περιφερειακές ενότητες και δήμους της Χώρας.

ΦΕΚ 3346/Β/10-8-2020 ΚΥΑ Αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50676 Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Συμπληρωματική Εγκύκλιος 17-7-2020 Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23103/478/13- 06-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β’ 2274)

ΦΕΚ 2867 Β 15-7-2020 Aπόφαση Α.1164/2020 για τη μείωση ενοικίου 40% για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Oδηγία 8-7-2020 του Υπουργείου Υγείας για τη διαχείρηση επιβεβαιωμένων κρουσματων και μεταφοράς αυτών σε χωρους φιλοξενίας

ΦΕΚ 2767 Β 7-7-2020 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42887 ΚΥΑ με τίτλο «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»

ΥΑ 3-7-2020 Υγειονομικά Πρωτόκολλα Συνεδρίων

ΦΕΚ 2734 /Β/ 3-7-2020 ΥΑ ΑΡ. 9950 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9800/26.06.2020 υπουργικής απόφασης «Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 2600).

ΦΕΚ Β 2729 3-7-2020 ΚΥΑ Αρ. ΓΔΟΥ 148 Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας 30-6-2020 Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23103/478/13-06-2020 Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ΚΥΑ (Β’ 2274)»

ΦΕΚ Β 2600 27-6-2020 ΥΑ Αρ. 9800 Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19.

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας 24-6-2020 Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. 23102/477/12-6-2020 (Β 2268) «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων -Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά

ΑΑΔΕ Εγκύκλιος Ε 2080 5-6-2020 μειωμένος ΦΠΑ 13% απο 1-6-2020 έως 31-10-2020

ΦΕΚ 2276/Β 14-06-2020 Αρ, ΓΔΟΥ 131 Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 2020

ΦΕΚ 2274 / Β / 14-6-2020 ΚΥΑ 23103/478 Δημιουργία καταχώρησης του εξοπλισμού των μηχανισμών των εργασιών της «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

ΦΕΚ 2268 /B/ 13-6-2020 ΚΥΑ 23102/477 Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά.

ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881 / 29.5.2020 με τα απαιτούμενα πρωτόκολλα υγειονομικά στοιχεία προσωπικού περιεχομένου που προσφέρονται για τις εφαρμογές που απαιτούνται για κάθε χρήση στην εφαρμογή της κορωνοϊού COVID-19.

ΦΕΚ 2081 Β 30-5-2020 Άρση απαγόρευσης λειτουργίας ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας – συνέχιση απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών ξενοδοχείων

ΦΕK 1779 B 10-05-2020 ΚΥΑ 17788/346 Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας.

ΦΕΚ 1635 Β 30-4-2020 ΥΑ ΚΑΤ Εξαίρεση Λειτουργία ενεργές έως 31-5-2020ΦΕΚ 1635 Β 30-4-2020 ΥΑ ΚΑΤ Εξαίρεση Λειτουργίας Ξενοδοχείων έως 31-5-2020

ΦΕΚ 1633 Β 30-04-20 ΚΥΑ Παράταση Απαγόρευσης -Λειτουργίας Τουριστικών Καταλυμάτων Εποχικής και Συνεχούς Λειτουργίας έως 31-5-2020

ΦΕΚ 1566 Β 25-4-2020 ΚΥΑ 16135-499 Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55).

ΦΕΚ 1529 Β 22-4-2020 Αριθμ. 6083 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)».

ΦΕΚ 1466 Β /16-4-2020 Αριθμ. Α.1091 (1) Τροποποίηση της αριθμ. Α.1076/2.4.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος” (Β΄ 1135).

ΦΕΚ 1457 Β ΚΥΑ Αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

ΦΕΚ 1295 Β /10-4-2020 Αριθμ. 5890 Τροποποίηση της αριθμ. 5052/24.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β΄ 1018)».

ΦΕΚ Β 1291- Αριθμ. 37674 Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19.

Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας με Αριθμό 14676/253 με θέμα: Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ (Β΄1078) για μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων –εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 και λοιπά μέτρα στήριξης

ΦΕΚ 1208-2020 Αριθμ. 14556/448 Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α’ 55).

ΦΕΚ 1135 8 2-4-2020 Αριθμ. Α. 1076 Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΦΕΚ Β 1083 30-3-2020 Αριθμ. Α.1060 Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

ΦΕΚ 1078 Β 28/3/2020 ΚΥΑ Αριθμ. 12998/232 Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

ΦΕΚ 1073 Β 27-3-2020 ΥΑ Αριθμ. 5248 Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων λειτουργίας τους.

ΦΕΚ 1043 Β 26-3-2020 Αριθμ. 1061 (1) Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) πράξης νομοθετικού περιεχομένου με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης. Αριθμ. 1062 (2) Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων. Αριθμ. 1063 (3) Τροποποίηση της Α.1054/2020 (ΦΕΚ 950Α΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων.

ΦΕΚ 1044 Β 26-3-2020 Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 (1) Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.

ΦΕΚ 994 Β 23-3-2020 ΥΑ Αρ. 13031/Δ1.4551 Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΦΕΚ 993 Β 23-3-2020 ΥΑ Αρ 12997/231 Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

ΦΕΚ 987 Β 22-3-2020 ΥΑ Αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020.

ΦΕΚ 950 Β ΥΑ 1054 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

ΦΕΚ 949 Β ΥΑ 1053 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

ΦΕΚ Β 855_13_3_2020 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020.

Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ κατ΄ εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του άρθρου 48 του ν.4611/2019 (Α’ 73) (Βάσιμος λόγος απόλυσης – Καταχώρηση στο Εργάνη)

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ με αρ. 28 με τίτλο : Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών, κατ’ εφαρμογή του Ν.4583/18

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ με αρ. 24 με τίτλο: Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν. 4611/2019

Εγκύκλιος ΑΑΔΕ με αρ. A. 1196_2019 με τίτλο : Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄)

Εγκύκλιος ΑΑΔΕ με αρ. Ε 2083 με τίτλο: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 121 του ν.4611/2019 (Α΄ 73) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες

ΦΕΚ Β 1497/3-5-19 Αρ. Απόφασης 8273 με τίτλο: Προθεσμία κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

ΦΕΚ Β 972-2019 Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις καθώς και σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα

ΦΕΚ 681 Β -28-2-2019 ΚΥΑ Δ 15 – Δ – 3220 – 72 Πρόγραμμα Καταβολής Μειωμένης Εργοδοτικής Εισφοράς Κύριας Σύνταξης Μισθωτών έως 25 ετών

ΦΕΚ Β 4822-30-10-2018 Αριθμ. 17352 Τροποποίηση της αριθμ. 216/08-01-2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (Β’ 10) όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 19102/10-10-2016 (Β’ 3387) και 21654/22-11-2017 (Β’ 4242) όμοιες αποφάσεις

ΦΕΚ Β 4419-2018 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 27.3.2018 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

ΦΕΚ 3720 Β ΠΟΛ 1170 30/08/18 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1187/17 Σχετικά με βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

ΦΕΚ Β 2401/22-6-2018 Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων ΣΕΠΕ

ΠΟΛ 1059/23-03-18 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

ΦΕΚ 356 Β ΚΥΑ 1506 07-02-18 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών κέντρων θαλασσοθεραπείας – χορήγηση ΕΣΛ

ΦΕΚ Β 308/2-2-2018 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής της δι- αδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού, καθώς και του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου – απόδει- ξης είσπραξης φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄94)

ΦΕΚ Β 4242-2017 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 216/08-01-2015 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ”

ΦΕΚ Β 4232_2017 Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

ΦΕΚ Β 3952/10-11-2017 Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας

Τροποποίηση της υπ” αριθμ. 45231/20.04.2017 (Β´ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν4446/2016 (Α” 240)»

ΕΙΣ – 13482 – 2017 – Υποχρέωση Ορισμού Υπευθύνου Ασφαλείας σε κολυμβητικές δεξαμενές δωματίων κύριοι τουριστικού καταλύματος

Εγκύκλιος ΕΟΦ για τις επιστημονικές εκδηλώσεις 2-8-2017

Υ.Α. Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ 2017 – ΦΕΚ Β 2723/3-8-2017 «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων»

Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)”

ΦΕΚ Β 2537-2017 Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 41782013

ΦΕΚ Β 2367 /12_7_2017 Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

ΦΕΚ Β 2255/3-7-2017 Αριθμ. ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454Β΄ ΕΞ2017/11-05-2017

ΦΕΚ Β 2161-2017 Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Β 2089/19-6-2017 Αριθμ. 24738 Φ.701.2 (1) Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 3/2015, 14/2014 και 15/2015 πυροσβεστικών διατάξεων και κατάργηση των υπ’ αριθ. 2/1979 και υπ’ αριθ. 5/1991 πυροσβεστικών διατάξεων.

ΦΕΚ 2098 Β 19-6-2017 Τροποποίηση της αριθ. ΔΔΠ00084700514Β

ΦΕΚ 1977/ Β/ 7-6-2017 Αριθμ. οικ. 27002 (4) Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013

ΦΕΚ Β 1970-2017 ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017 Κ.Υ.Α. με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΔΠ0007378/0454Β΄/11-05-2017 κοινής υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (ΦΕΚ 1636Β΄/12-05-2017)»

Εγκύκλιος με Αριθ. Πρωτ.: Φ15/οικ.62588/754/02.06.2017 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήµατος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που διέπονται από το καθεστώς της γνωστοποίησης του ν. 44422016

ΦΕΚ 1750/Β/19-5-2017 KYA Αριθμ. 8592 Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων.

ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017 Αριθμ. οικ. 16228 Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων

ΦΕΚ 1721 /Β/18-05-2017 Αριθμ. οικ. 22528/430 (1) Καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

ΦΕΚ 1596_Β_10_5_2017 Συμπλήρωση – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 219 08.01.2015 (14 Β’) απόφασης της Υπουργού Τουρισμού.

ΦΕΚ 1654 Β 15-05-17 Αριθμ. 7888 Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών

ΦΕΚ 1636 Β 12-05-17 Αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

ΦΕΚ 1445 Β 25-04-17 ΚΥΑ 45231 Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, POS

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 17_28.03.2017 ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 17_28.03.2017 με θέμα «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών – Δ.Π.Υ.

ΠΟΛ 1045 24-03-17 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 99 του ν.4446/2016 (Α΄ 240) για την παροχή σε είδος εταιρικού οχήματος

Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας 24-03-17 Γνωστοποίηση Διατάξεων του αρ. 36 Ν 4387-16 για την παράλληλη ασφάλιση

ΦΕΚ 928 Β’ 20-03-17 ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΕ ΕΠΕ ΙΚΕ ΟΕ ΕΕ

ΦΕΚ Β 681 -6-3-2017 Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.

ΠΟΛ 1030 ΦΕΚ Β 720 8-3-2017 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Εγκύκλιος 9/24-2-2017 Εφαρμογή Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄230) – Κεφάλαιο Ζ΄ «Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων και Κινηματογράφων» κατά τη μεταβατική περίοδο.

ΦΕΚ 206 Β 30-1-2017 Αριθ. 151344/165 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών.

Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ’ αριθ. 108647/17-10-2016 (ΦΕΚ Β’3379) και υπ’ αριθ. 108646/17-10-2016 (ΦΕΚ Β’3380)

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 7-2-2017 Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ9 του αρ39 του ν4387_2016

Εγκύκλιος 4 /2-2-17 του Ε.Φ.Κ.Α που αφορά στην Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) – κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016 – Μελών Εταιριών ή Συνεταιρισμών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης εργασίας, είτε με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ

Εφαρμογή άρθρου 66 του νόμου 4446/2016 για την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα.

Εγκύκλιος 2/2017 Προθεσμία καταβολής εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 1.1.2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1-2017 Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017

Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387_2016 μπλοκάκια

ΦΕΚ Β 1-2017 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως ισχύει.

ΦΕΚ Β 2992-2016 Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει.

ΦΕΚ Β 3885_2_12_2016 Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσ-σονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΦΕΚ_Β_20_10_2016_Τροποποίηση τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών για τα ξενοδοχεία και κατάταξη σε κατηγορίες αστεριών

ΦΕΚ-Β-287709_09_2016-κατάργηση-της-υπ-αριθ.-2647-ΥΠΕΘΟ-538866ΕΙΔ.-135-ΕΟΤ14-11-1986-Β-797

ΠΟΛ-1141-16-Διευκρινήσεις-για-τη-διαδικασία-χορήγησης-αποδεικτικού-ενημέρωσης-βεβαίωσης-οφειλής

ΠΟΛ 1094_2016_ορθή επανάληψη

ΠΟΛ 1094_2016 Συμπλήρωση ΠΟΛ .1113/2015 σχετικά με εκπιπτόμενες και μη δαπάνες        ΠΟΛ 1113_2015

ΦΕΚ 1943 29-06-16 ΠΟΛ 1084 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ

ΠΟΛ_1064_30_5_2016_Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργσία και συντάξεις

ΠΟΛ 1061_24_5_2016 αύξηση ΦΠΑ , κατάργηση μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών

Έκπτωση δαπανών εξόφληση συναλλαγών μέσω του πιστωτικού ιδρύματος PAY PAL

ΠΟΛ1161_2015 ΦΠΑ

Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ 1159_ 2011 σχετικά με ετήσιο πιστοποιητικό

Έγγραφο με Αρ. Πρωτ. Γ3602128 του ΙΚΑ εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν το αρ.28 του ν.43212015

ΕΟΦ Εγκύκλιος για επιστημονικές εκδηλώσεις Αρ Πρωτ 17702 19 2 2016

OAEE ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν4336 2015 ΠΕΡΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΦΕΚ21_5_2_2016_Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης

ΦΕΚ 112_27_1_2016 Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής του Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας)

ΠΟΛ 1009_20_1_2016 αντικειμενικές αξίες ακινήτων

Κείμενο ΠΟΛ 1003/2014 με τροποποιήσεις ΠΟΛ 1024/2015 & ΠΟΛ 1261/2015

ΦΕΚ Β 2115 30-09-15 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕΙΟΝ 30 ΦΠΑ ΣΕ ΘΗΡΑ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΡΟΔΟ ΣΚΙΑΘΟ

ΦΕΚ 921 Β 21-05-15 YA 9299 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ

Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 43/2002 “Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών”

ΦΕΚ 828 Β 12-05-15 τροποποίηση της κυα παραχωρησης απλής χρήσης αιγιαλού

ΦΕΚ 14 Β 12-01-2015 ΥΑ 219 ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ

ΠΟΛ 1264_30_12_2014 Πρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του

ΦΕΚ 3637 Β 31-12-2014 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔ ΕΠΙΧ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΕΟΦ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 15-12-14 Αρ πρωτ 106329

ΦΕΚ 10 Β 09-01-2015 ΥΑ 216 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΦΕΚ 3510 29-12-14 ΥΑ 26036 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΞΕΝΩΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΩΝ

Επιβολή δηµοτικών τελών και φόρων σε χώρους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των ν.3775/09, ν.3843/10, ν.4014/11 και ν.4178/13

ΠΟΛ 1049 11.02.2014 Καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν3986201

ΠΟΛ_1021_14_01_2014 Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας

ΠΟΛ_1023_20_1_2014_Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

ΦΕΚ 2 Β 2-1-2014 ΠΟΛ 1001 κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται απο τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών

ΠΟΛ 1007/2-1-2014 κοινοποίηση των παραγράφων 12 και 13 του αρθ. 72 του Ν4172/2013 σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν2238/1994

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88) για την ασφάλιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων

ΠΟΛ 1189/29-7-2013 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 74, παράγραφος 14 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/27-7-2013) για την υπαγωγή της εστίασης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ

Πυροσβεστική Διάταξη 13/2013 με θέμα “Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίαςσε επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις και τροποποίηση της υπ. αρ.12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης ΦΕΚ Β 1586/21-6-2013

ΠΟΛ 1111/21-5-2013 όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών

KYA 67659/2013 Ειδικό Χωροταξικό Τουρισμού

ΦΕΚ 801Β/5-4-2013 απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα απλής χρήσης Αιγιαλού τροποποίηση   φεκ801

ΠΟΛ 1010/2013 παρακράτηση φόρου & ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του αρθρ. 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα απο μισθούς . ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους απο 1-1-2013 και με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα

ΠΟΛ 1004/2013 οδηγίες εφαρμογής Κώδικα φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών

Εγκύκλιος 4-12-2012 Γεν. Γραμμ. ΕΟΤ παράσταση ΜΗ.Τ.Ε

Ερμηνευτική Εγκύκλιος Υπουργείο Εργασίας

Εγκύκλιος 78 / 19-12-2007 Επιλογή τέλους καθαριότητα και φωτισμοί στην προσεχιακά λειτουργούσες