Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις

ΔΕΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων