Νόμοι – Π.Δ.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4607

N. 4554 (ΦΕΚ 130/18-7-2018 )  Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ 80/2018 Κανονισμός Πυροπροστασιας Κτιρίων ΦΕΚ Α 80-2018

N. 4514 (ΦΕΚ 14/30-1-2018) Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις

Προεδρικό Διάταγμα Υπ. Αρ, 7Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (Εε) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συν- δεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (ΕΕ L 326/11.12.2015).

N 4495 (ΦΕΚ Α 167/3-11-2017) Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

N. 4488 (ΦΕΚ 137/13-9-2017) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις

Νόμος 4484 (ΦΕΚ Α 110/1-8-2017) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.»

N. 4483 ΦΕΚ Α 10731.07.2017 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.

Ν. 4481-2017 ΦΕΚ Α 100-2017 Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ν. 4479 ΦΕΚ 94 Α 29-6-2017 Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες διατάξεις

N. 4474 ΦΕΚ 80 Α 7_6_2017 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις

N. 4472 ΦΕΚ Α 74/19-5-2017 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.

N. 4469 ΦΕΚ A 62_2017 Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.

N. 4467_2017 ΦΕΚ 56/Α/13-4-2017 Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Α 47/4-4-2017 νόμος 4465/2017 Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.

Ν.4447 ΦΕΚ Α 241/23-12-2016 Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις

Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορο-λογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις

ΦΕΚ Α 230/7-12-2016 Ν. 4442 νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

ΦΕΚ 227 _Α _6_12_2016 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

N 4403-2016 ΦΕΚ Α 1257_7_2016 σχετικά με τουριστικά γραφεία, rent a car, κέντρα θαλασσοθεραπείας, spa, κλπ

N. 4399 ΦΕΚ 117Α 22_06_2016 Αναπτυξιακός

ΦΕΚ 94 Α 27_5_2016 Ν_ 4389_2016_Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ 85 A 12-05-16 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρύθμιση Ασφαλιστικού

ΦΕΚ 194 Α 19-09-14 Ν 4286 ΑΡ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΠΑΡ 11 KAI 12 ΕΝΦΙΑ

ΦΕΚ Α 155/30-7-2014 Ν. 4276 Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 85 Α 07-04-14 Ν 4254 ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ ΕΛΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΦΕΚ 288 Α 31-12-2013 Ν4224 Αρ. 12 ΦΠΑ Εστίασης

ΦΕΚ 287 Α 31-12-2013 Ν4223 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων & άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 175 Α 08-08-2013 Ν 4179 Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον Τουρισμό, αναδιάρθρωση του ΕΟΤ και λοιπές διατάξεις

Περί της ασφάλισης καθαριστριών ξενοδοχείων σε σχέση με τον νέο Πίνακα Βαρέων και ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.)

ΦΕΚ 107Α/9-5-2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013

ΦΕΚ 90 Α /18-4-2013 Ν, 4146 Επενδυτικός Νόμος σελ. 1227-1257   σελ.1258-1288   σελ.1289-1319   σελ.1320-1342

1 2 3 4 5Next page

Leave a Reply

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων