Ποιοι εγγράφονται στην ΠΟΞ

1. Ποιοι Εγγράφονται 

Μέλη στην ΠΟΞ εγγράφονται όλες οι νόμιμα λειτουργούσες πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις (Ενώσεις – Σωματεία) που έχουν σαν μέλη τους φυσικά πρόσωπα, που ασκούν το επάγγελμα του ξενοδόχου, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε) Ανωνύμων Εταιρειών, ΕΠΕ και Συνεταιρισμών με το αυτό αντικείμενο εμπορίας. 

1α. Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να εγγραφεί η Ένωση στο δυναμικό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων είναι τα εξής : 

1. Επικυρωμένο Καταστατικό 
2. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, από το οποίο να προκύπτει η απόφαση περί εγγραφής στην ΠΟΞ 
3. Πρακτικό Αρχαιρεσιών της Ένωσης, για την ανάδειξη του Δ.Σ., από το οποίο να προκύπτει και η εκλογή των Αντιπροσώπων στην ΠΟΞ   
(1 Αντιπρόσωπος ανά 20 ξενοδοχεία-μέλη που ψήφισαν) – Ο Πρόεδρος της Ένωσης είναι ex officio Αντιπρόσωπος. 
4. Πρακτικό Συγκροτήσεως σε Σώμα του Δ.Σ. 
5. Πίνακας μελών του Δ.Σ. της Ένωσης με το Αξίωμα ενός εκάστου και τα πλήρη στοιχεία των Ξενοδοχείων τους (Διευθύνσεις – τηλέφωνα – FAX – e-mail). 
6. Πλήρη κατάσταση των εγγεγραμμένων μελών στην Ένωση (Μητρώο), με τα ονόματα των φυσικών προσώπων και των ξενοδοχείων τους, με πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνα, FAX, e-mail, κατηγορία, δυναμικότητα σε δωμάτια. 

1β . Εισφορές 

Εφάπαξ εισφορά με την εγγραφή της ‘Ενωσης στην ΠΟΞ, που ανέρχεται στο ποσό των 7,50 € για κάθε ξενοδοχείο – μέλος της Ένωσης. 

Ετήσια συνδρομή η οποία καθορίζεται από το Δ.Σ. της ΠΟΞ, μετά την πλήρη αποστολή όλων των απαραίτητων για την εγγραφή της Ένωσης, δικαιολογητικών. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *