Ποιοι εγγράφονται στην ΠΟΞ

Ποιοι εγγράφονται στην ΠΟΞ

Μέλη της Π.Ο.Ξ. γίνονται οι νόμιμα λειτουργούσες πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις (Ενώσεις – Σωματεία) που έχουν σαν μέλη τους φυσικά και νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής που εκμεταλλεύονται κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.

Για να γίνει μια Ένωση μέλος της ΠΟΞ, πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογραφόμενη από τους εκπροσώπους της και ύστερα από απόφαση της Συνέλευσής της, με την οποία να δηλώνει την περί εγγραφής της βούληση και να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου 5. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναγράφονται η επωνυμία και η έδρα της ένωσης.

Μαζί με την αίτησή της η ένωση υποβάλλει πλήρες πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, σε κυρωμένο φωτοαντίγραφο στο οποίο περιέχεται η περί εγγραφής στην Ομοσπονδία απόφασή της.

Επίσης υποβάλλει:
α) Κυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού αυτής, με μνεία του αριθμού της απόφασης του αρμοδίου πρωτοδικείου, με την οποία εγκρίθηκε το Καταστατικό της, τον αριθμό και την χρονολογία που είναι καταχωρημένη η Ένωση στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου.
β) Επικυρωμένο αντίγραφο από το Πρακτικό των τελευταίων Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Δ.Σ. της Ένωσης από το οποίο να προκύπτει και η εκλογή των Αντιπροσώπων για τη δευτεροβάθμια οργάνωση.
γ) Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. της Ένωσης και Πίνακα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, με τις διευθύνσεις αυτών, με μνεία του αξιώματος ενός εκάστου.
δ) Εκλογικό Κατάλογο των ψηφισάντων κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες της Ένωσης.
ε) Κατάσταση με τα Μέλη της Ένωσης.
στ) Δήλωση αν ανήκουν σε άλλη δευτεροβάθμια οργάνωση (Ομοσπονδία) και ποια.

FAQ

Common
Questions

Our blog magazine covers a wide range of topics, including lifestyle, health and wellness, technology, travel, entertainment, fashion, home decor, and more. We aim to provide engaging and informative content that caters to a diverse audience.

We strive to publish fresh content regularly. Our publishing schedule typically includes several new articles each week, ensuring there’s always something interesting to read and explore.

Yes, we welcome guest contributors! If you have unique insights, valuable knowledge, or an interesting perspective to share, we’d love to hear from you. Please review our guest posting guidelines on our website for more information.

1

Σταδίου 24, 105 64, Αθήνα

Τηλ.: 210-3312535–6
Fax: 210-3230636
E- mail : info@hhf.gr