Προφίλ

Προφίλ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων

Η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) ιδρύθηκε το έτος 1949 και εδρεύει στην Αθήνα. Αποτελεί τον συνδικαλιστικό βραχίονα της Ελληνικής Ξενοδοχίας και εκπροσωπεί περισσότερες από 60 Ενώσεις Ξενοδόχων από όλες τις περιοχές της χώρας.
Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι η μελέτη, η διαφύλαξη, η διεκδίκηση και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
Ειδικότερα, η αποστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Ξενοδόχων εστιάζεται, μεταξύ άλλων, στα εξής:
– Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο των ξενοδοχείων της χώρας.
– Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου και την ενημέρωση των μελών, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση τους.
– Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και
προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
– Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του
πολιτιστικού και μορφωτικού τους επιπέδου.
– Τη συνεργασία των μελών για την προαγωγή του ξενοδοχειακού επαγγέλματος σε επίπεδο αντάξιο της υψηλής αποστολής του και των παραδόσεων της Ελληνικής φιλοξενίας.
– Τη διαπραγμάτευση και σύναψη με αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων κάθε είδους Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, για τους μισθωτούς που απασχολούνται στα
ξενοδοχεία.

Καταστατικό ΠΟΞ

Leave a Reply

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων