21/8/2006 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ


Αθήνα , 21 Αυγούστου 2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τις σε εξέλιξη διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την 4η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 («Δ Κ.Π.Σ.») και προετοιμασίας του νέου Επενδυτικού Νόμου που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων επισημαίνει τα εξής: 
Σε επίπεδο γενικών αρχών και κατευθύνσεων: 
• Καθ’ όσον αφορά στον ξενοδοχειακό κλάδο, η ΠΟΞ υποστηρίζει ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη και ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων- οι οποίες αποτελούν και την πλειονότητα των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων- καθώς και η επένδυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (βασισμένη στο τρίπτυχο, εκπαίδευση, επιμόρφωση, απασχόληση). Πέραν της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, ως καθοριστική προϋπόθεση διασφάλισης της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της χώρας, αναδεικνύεται η επίτευξη υψηλού επιπέδου ειδίκευσης και ποιότητας στην προσφορά υπηρεσιών, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Η παράμετρος αυτή δεν δύναται να εκπληρωθεί αν δεν καταρτιστούν ειδικά προγράμματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και δεν υλοποιηθούν πρωτοποριακές μέθοδοι κατάρτισης και επιμόρφωσης, επιχειρηματιών και εργαζόμενων. Οι μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες διακριτού χαρακτήρα και ο ξενοδόχος να υποστηριχθεί ουσιαστικά στην προσπάθειά του να διευρύνει και να διασφαλίζει την πελατεία του, να αναζητεί νέες αγορές και να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα την πορεία της επιχείρησής του. Καμία επένδυση σε υποδομή και εξοπλισμό δεν μπορεί να αποδώσει το μέγιστο δυνατό αν δεν αξιοποιείται με δημιουργική και συγκροτημένη επιχειρηματική πρακτική. Κύριο ζητούμενο, κατά την άποψή μας, δεν είναι π.χ. το να αποκτήσει απλώς ένα ξενοδοχείο e-mail και πρόσβαση στο internet, αλλά η γνώση του πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά τα εφόδια προκειμένου να βελτιωθεί η θέση του στην αγορά. 
• Καθ΄ όσον αφορά γενικότερα στον Τουρισμό, ο βαθμός επιτυχίας και αποτελεσματικότητας κάθε πλαισίου ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και προσέλκυσης επενδύσεων, παραμένει πεπερασμένος εφόσον το ίδιο το Κράτος παραμένει, ασυνεπές ως προς τους χρόνους εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του και χαρακτηρίζεται από ασάφεια ως προς τον προγραμματισμό του. Ο κρατικός προγραμματισμός, δηλαδή η παράθεση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και δεσμεύσεων για τη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση έργων υποδομής (εκ των οποίων εξαρτάται άλλωστε σε μεγάλο βαθμό και η απόδοση των επενδύσεων) δεν θα πρέπει να υπολείπεται σε δυναμική, της παρότρυνσης για επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Αντίστοιχα, ο σχεδιασμός δημιουργίας ή αναβάθμισης ορισμένων υποδομών και της φέρουσας ικανότητας αυτών (π.χ. αεροδρόμια, λιμάνια, οδικά δίκτυα) οφείλει να προηγείται της επενδυτικής δραστηριότητας και να προβλέπει ικανά περιθώρια ανάπτυξής της. 
Ειδικότερα, ορισμένα εκ των βασικών σημείων των θέσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων έχουν ως εξής: 

Ο νέος Επενδυτικός Νόμος 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που όπως ανακοινώθηκε αρμοδίως θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2007, βασική διαφοροποιός τροποποίηση σε σχέση με τον υφιστάμενο θα είναι ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της χώρας και η κατά συνέπεια αναθεώρηση των προβλεπόμενων σε Περιφερειακό επίπεδο κινήτρων. Δεδομένου ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ο εν λόγω Χάρτης έχει ήδη σταλεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ το σχετικό σχέδιο νόμου θα παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων επισημαίνει τα εξής; 
1. Για κάθε μεταβολή ή τροποποίηση στο πλαίσιο κινήτρων και επιδοτήσεων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σειρά παραμέτρων, με κυριότερες τον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό και το νέο Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό. Από τη στιγμή που αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν θα πρέπει να υπάρξουν τώρα τυχόν δεσμευτικές αποφάσεις οι οποίες στη συνέχεια ενδέχεται να χρήζουν ανατροπής και αναθεώρησης. 
2. Οποιαδήποτε “ανάγκη” νέων μεταβολών που αφορά στο ύψος των προβλεπόμενων επιδοτήσεων ή στις περιοχές και κατηγορίες επιδοτούμενων επενδύσεων θα πρέπει να υποστηρίζεται και να τεκμηριώνεται επαρκώς και να προσαρμόζεται στην επιχειρηματική πραγματικότητα της αγοράς. Θα πρέπει να προκύπτει βάσει μελετών και να αιτιολογείται εκ των προτέρων και όχι να επιβάλλεται αυθαίρετα υπό το επιχείρημα της μετέπειτα “αυστηρότερης αξιολόγησης”. 
3. Οι εξαγγελίες ότι ο νέος Επενδυτικός Νόμος θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα πρέπει να υποστηριχθούν στην πράξη με άμεσες παρεμβάσεις προς περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών προετοιμασίας και υποβολής των αιτημάτων τους των ενδιαφερόμενων. Η θεωρητική δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του Νόμου και μάλιστα με αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων μίας μέσης ή μικρής επιχείρησης θα αποτελεί “δώρον άδωρον” καθόσον στην πράξη η σχετική διαδικασία παραμένει δυσχερής και χρονοβόρος και το όποιο κόστος, δυσανάλογο και επαχθές. 
4. Δεδομένου ότι αφενός μεν διευρύνεται ο κύκλος των τουριστικών επιχειρήσεων που δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, αφετέρου δε προκύπτουν νέες ειδικές μορφές τουριστικών επενδύσεων (π.χ. αυτοκινητοδρόμια, Κέντρα Αθλητικού Τουρισμού κ.λπ.) που θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν, είναι επιτακτική η κατ’ αναλογία δέσμευση σημαντικά μεγαλύτερων κονδυλίων για τον Τουρισμό, πάντοτε σε συνάρτηση με την επίσπευση του θεσμικού πλαισίου. 
5. Η ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα προαναφερθέντα καθίσταται επιτακτική από τη βασική καινοτομία του νέου Περιφερειακού Χάρτη Ενισχύσεων, βάσει του οποίου, τα πλαφόν ενισχύσεων ανά Περιφέρεια της χώρας, θα μειωθούν σε ορισμένες Περιφέρειες από το 2011 μέχρι το 2013. 
Επισημαίνουμε ότι βάσει των πλέον πρόσφατων αποτελεσμάτων για την εξέλιξη του τρέχοντος Αναπτυξιακού Νόμου (μέχρι 28 Ιουλίου 2006) οι υπαχθείσες επενδύσεις που αφορούν στον Τομέα Τουρισμού, ανέρχονται σε 413 επί συνόλου 1403, δηλαδή ποσοστό περίπου 30% με σύνολο επένδυσης 823 εκατ. Ευρώ, σύνολο επιχορήγησης 359,5 εκατ. Ευρώ και 2375 νέες θέσεις εργασίας. Μία γενική ανάλυση αυτών των στοιχείων δείχνει ότι κατά μέσο όρο το ύψος επένδυσης ανά εγκριθείσα επένδυση στον Τουρισμό, φθάνει στα 1,99 εκατ. Ευρώ και τις 5,7 θέσεις εργασίας. Η αναλογία αυτή είναι σημαντικά υψηλότερη από π.χ. τον Τομέα Μεταποίησης όπου επί υπερδιπλάσιων εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων (849) ο μέσος όρος ύψους επένδυσης ανά σχέδιο φθάνει στο 1,3 εκατ. Ευρώ με 4,5 θέσεις εργασίας. 

Η Δ’ Προγραμματική Περίοδος 
Με βάση τα προβλεπόμενα στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την 4η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και τις εγκυκλίους κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθίσταται σαφές ότι η στρατηγική του νέου ΕΣΠΑ θα πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, της απασχόλησης, της κοινωνικής και χωρικής συνοχής και την προώθηση της πραγματικής σύγκλισης με τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και κυρίως, μεταξύ άλλων, το χρόνιο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, οι συγκριτικά χαμηλοί ρυθμοί ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, οι πολύ χαμηλές επιδόσεις στην προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και ο υψηλός ρυθμός διαρθρωτικής ανεργίας. 
Κατά τις συσκέψεις διαβούλευσης που έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστημα με την ηγεσία του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων συμφώνησε στην ιεράρχηση των γενικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της νέας περιόδου, που θα πρέπει να είναι: 
• Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την κοινωνία της γνώσης με στόχο την εξασφάλιση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. 
• Η κινητοποίηση του συνόλου του οικονομικού και ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και η ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας με στόχο την αύξηση της απασχόλησης και τη δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων απασχόλησης- προσβάσιμων σε όλους. 
• Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού και διοικητικού περιβάλλοντος, με στόχο αφενός την αποτελεσματικότερη λειτουργία του δημόσιου τομέα και αφετέρου τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. 
• Η ενίσχυση και ολοκλήρωση των φυσικών και τεχνολογικών υποδομών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την προσέλκυση επενδυτικών δραστηριοτήτων. 
Επιπροσθέτως, η ΠΟΞ υπογράμμισε την ανάγκη για μικρότερο πλήθος Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αλλά αποτελεσματικότερων και πιο προσιτών (ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις), τα οποία θα προσφέρουν ολοκληρωμένο πλαίσιο επιλογών. 

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων