Πρακτική Άσκηση Θέρους 2016, καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ του Υπουργείου Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού)

CALL 69-G-ENT-PPA-13-411

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ_νεο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΣΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΕΚ_νεο

Υπόδειγμα 1

Υπόδειγμα 2

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων