Παρατηρήσεις της ΠΟΞ επί της με αριθμό 1051-2017 τροπολογίας με τίτλο ‘ Ρυθμίσεις του ν.2971-2001’

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2017

 

Προς

κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

Υπουργό Οικονομικών

 

κα Κατερίνα Παπανάτσιου

Υφυπουργό Οικονομικών

 

 Κοινοποίηση :

κα. Έλενα Κουντουρά

Υπουργό Τουρισμού

 

Θέμα: Παρατηρήσεις της Π.Ο.Ξ. επί της με αριθμό 1051/2017 τροπολογίας με τίτλο «Ρυθμίσεις του  ν.2971/2001» που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις»

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ και αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

Ένα πάγιο αίτημά μας είναι η επίλυση του ζητήματος της ομορότητας της ξενοδοχειακής επιχείρησης με τον αιγιαλό στην περίπτωση που μεσολαβεί δημόσιο ακίνητο. Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε πως στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις» κατατέθηκε τροπολογία με την οποία επιχειρείται η επίλυση του ανωτέρω προβλήματος. Επί της ανωτέρω τροπολογίας θα θέλαμε να προτείνουμε τις εξής βελτιώσεις:

  • Ως «μίσθωμα» θα πρέπει να ορίζεται το ήμισυ (50%) της μισθωτικής αξίας του παραχωρούμενου ακινήτου, καθώς η επιχείρηση μισθώνει το συγκεκριμένο χώρο, όχι προκειμένου να τον εκμεταλλευθεί οικονομικά, αλλά για να μπορέσει να πάρει τη χρήση του έμπροσθεν αυτού  χώρου του αιγιαλού.
  • Η παραχώρηση θα πρέπει, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία, να συντελείται άμεσα με τη καταβολή του ανωτέρω μισθώματος (μιας και αυτό θα προσδιορίζεται με συγκεκριμένα κριτήρια).
  • Θα πρέπει η ρύθμιση να καταλαμβάνει και τα υπόλοιπα ακίνητα του δημοσίου που η διαχείρισή τους ανήκει σε άλλα Υπουργεία.

Ενδεικτικά προτείνουμε την εξής διατύπωση: «Μέχρι την 31-12-2019 ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής, θεωρούνται, για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001 (Α` 285), όμορες και στην περίπτωση που παρεμβάλλεται, μεταξύ των ως άνω επιχειρήσεων και του αιγιαλού, δημόσιο ακίνητο, ακόμα και αν μεταξύ της επιχείρησης και του ακίνητου αυτού μεσολαβεί δρόμος οποιασδήποτε μορφής, εφόσον η επιχείρηση καταβάλει το ήμισυ (50%) της μισθωτικής αξίας του ακινήτου του δημοσίου που μεσολαβεί, στο Υπουργείο Οικονομικών ή στην ΕΤΑΔ. Τα ανωτέρω  ισχύουν και για όλα τα δημόσια ακίνητα που η διαχείριση τους ανήκει σε αλλά Υπουργεία.»

Τέλος ένα ζήτημα που προέκυψε με βάση τις προβλέψεις της πρόσφατα δημοσιευθείσας με αριθμό ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 Κ.Υ.Α. που ρυθμίζει τη διαδικασία της παραχώρησης της απλής χρήσης του αιγιαλού και χρήζει άμεσης επίλυσης, καθώς επηρεάζει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, αφορά την περίπτωση που μεσολαβεί ανάμεσα στο ξενοδοχειακό κατάλυμα και τον αιγιαλό πλατεία η κοινόχρηστος χώρος. Πιστεύουμε πως και σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει η επιχείρηση να  θεωρείται όμορη.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Α. Ρέτσος                                                                                       Γρηγόρης Τάσιος

 

 

Πρόεδρος Δ.Σ.                                                                                             Γενικός Γραμματέας

 

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων