Ανοιχτή Πρόσκληση για την Επιλογή Προσωπικού στο Πλαίσιο της Πράξης “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ”

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων υλοποιεί την πράξη με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1879/28-03-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΝ27ΛΛ-ΞΡΩ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5032859.

Το αντικείμενο της Πράξης αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης των προσόντων και ενίσχυσης της επαγγελματικής εμπειρίας σε ειδικότητες του τουρισμού (οροφοκόμος και υπαλλήλου επισιτιστικού τομέα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) και απευθύνεται σε 360 μακροχρόνια ανέργους που είναι κάτω από των 25 ετών και άνω των 50 ετών και διαβιούν στην περιοχή της ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο του Υποέργου 1, περιλαμβάνονται οι δράσεις συντονισμού και διαχείρισης και δημοσιότητας της Πράξης. Το Υποέργο 1 περιλαμβάνει εκτός των ενεργειών συντονισμού και διαχείρισης για την καθημερινή παρακολούθηση της πράξης, περιλαμβάνει ενέργειες προσέλκυσης, υποδοχής και επιλογής ωφελούμενων, ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας, ενέργειες χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους (καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων στους ωφελούμενους δικαιούχους), καθώς και την διενέργεια ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή του αναδόχου που θα υλοποιήσει τις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της πράξης.
Με την παρούσα, η Ομοσπονδία απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να παράσχουν υπηρεσίες στις ακόλουθες θέσεις:

1.       ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

2.       ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

3.       ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

4.       ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

5.       ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται:
1. Να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε συνημμένο Υπόδειγμα στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης) και
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναλύεται τόσο η γενική όσο και η συναφής εργασιακή εμπειρία.
3. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των αναγραφόμενων στην εκδήλωση ενδιαφέροντος και το βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hhf.gr, μέχρι τις 17/04/2020 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hhf.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων