Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή  Αναδόχου του έργου  «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» στο Πλαίσιο της Πράξης “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ”

20 Μαΐου 2020

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων υλοποιεί την πράξη με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1879/28-03-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΝ27ΛΛ-ΞΡΩ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5032859.

Το αντικείμενο της Πράξης αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης των προσόντων και ενίσχυσης της επαγγελματικής εμπειρίας σε ειδικότητες του τουρισμού (οροφοκόμος και υπαλλήλου επισιτιστικού τομέα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) και απευθύνεται σε 360 μακροχρόνια ανέργους που είναι κάτω από των 25 ετών και άνω των 50 ετών και διαβιούν στην περιοχή της ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης προσόντων και ενίσχυσης της επαγγελματικής εμπειρίας 360 μακροχρόνια ανέργων σε ειδικότητες του τουρισμού μέσω υλοποίησης δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης. Οι στόχοι του έργου συνοψίζονται στους ακόλουθους:

  • Αναβάθμιση του εργασιακού προφίλ των ανέργων και ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά εργασίας, ώστε να περιέλθουν σε κατάσταση εργασίας.
  • Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των τοπικών ανθρωπίνων πόρων στις νέες τάσεις και προοπτικές που διαφαίνονται για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
  • Ενδυνάμωση της εικόνας του τοπικού επιχειρηματικού προφίλ καθώς οι ωφελούμενοι του έργου μπορούν να συμβάλλουν στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών, κατά την απασχόλησή τους σε συναφείς θέσεις εργασίας.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας, θα υλοποιηθούν οι κάτωθι ενέργειες για σύνολο 360 ανέργων, κάτω των 25 ετών και άνω των 50 ετών, που διαβιούν στην περιοχή της ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης:

  • Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων (ατομικές & ομαδικές συνεδρίες)
  • Προγράμματα κατάρτισης και ενίσχυσης των γνώσεων των ωφελουμένων, 370 ωρών (αντικείμενα: Οροφοκόμος& Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
  • Πιστοποίηση προσόντων των ωφελουμένων.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/06/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Συνημμένα Αρχεία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ_pdf

ΕΕΕΣ_xml

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων