ΦΕΚ Β 5579/17-12-2020 Τροποποίηση της ΚΥΑ με τα έκτακτα μέτρα προστασίας έως την 7/1

ΦΕΚ Β 5579 /17-12-2020 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 81699 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 κοινής υπουργικής από- φασης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 5486)» (Β’ 5509).

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων