ΦΕΚ Β 5892/31-12-2020 Αριθμ. 54462/1611 (1) Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 23103/478/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ“» (Β΄2274).

ΦΕΚ Β 5892/31-12-2020 Αριθμ. 54462/1611 (1) Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 23103/478/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ“» (Β΄2274).

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων