Ανοικτή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υποστήριξη στην Οικονομική Διαχείριση του Έργου  (Οικονομικός Υπεύθυνος Έργου)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “An initiative on Capitalising Tourism’s prospects of the region” που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 MIS 5070751

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο

«Υποστήριξη στην Οικονομική Διαχείριση του Έργου

 (Οικονομικός Υπεύθυνος Έργου)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

“An initiative on Capitalising Tourism’s prospects of the region”

που συγχρηματοδοτείται από το

Πρόγραμμα Interreg VA GreeceBulgaria 2014-2020

MIS 5070751

Προϋπολογισμός Υπηρεσιών 3.200,00€ (με Φ.Π.Α.)

C.P.V: 79411000-8

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως υποβάλουν την  σχετική προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος του Έργου για τον οποίο αυτή υποβάλλεται, καθώς και τα στοιχεία του αποστολέα.

Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται με ταχυμεταφορά στο Πρωτόκολλο της Π.Ο.Ξ., Σταδίου 24, 10564, Αθήνα, μέχρι την Δευτέρα 14/03/2022 και ώρα 14.00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ. ΕΝΔ. ΤΣ_CapTour_03.03.2022_ΑΔΑΜ___ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΣ_CapTour_17.02.2022

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΣ_CapTour_17.02.2022

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων