Ανοικτή πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών: Α. Υπηρεσίες Υποστήριξης στην Επικοινωνιακή Στρατηγική του Έργου (Υπεύθυνος Επικοινωνίας Έργου) Β. Υπηρεσίες Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επικοινωνίας και Διάχυσης του Έργου (Εκπόνηση Επικοινωνιακού Σχεδίου του Έργου) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “An initiative on Capitalising Tourism’s prospects of the region” που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 MIS 5070751

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών:
Α. Υπηρεσίες Υποστήριξης στην Επικοινωνιακή Στρατηγική του Έργου (Υπεύθυνος Επικοινωνίας Έργου)
Β. Υπηρεσίες Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επικοινωνίας και Διάχυσης του Έργου (Εκπόνηση Επικοινωνιακού Σχεδίου του Έργου)
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
“An initiative on Capitalising Tourism’s prospects of the region”
που συγχρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020
MIS 5070751
Προϋπολογισμός Υπηρεσιών Α: 3.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
Προϋπολογισμός Υπηρεσιών Β: 1.500,00€ (με Φ.Π.Α.)
C.P.V: 79411000-8

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως υποβάλουν την σχετική προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος του Έργου για τον οποίο αυτή υποβάλλεται, καθώς και τα στοιχεία του αποστολέα.
Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται με ταχυμεταφορά στο Πρωτόκολλο της Π.Ο.Ξ., Σταδίου 24, 10564, Αθήνα, μέχρι την Πέμπτη, 28/04/2022 και ώρα 14.00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ. ΕΝΔ. WP2_CapTour_19.04.2022_ΑΔΑΜ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ WP2_CapTour_29.03.2022

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ WP2_CapTour_29.03.2022

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων