Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σύναψης σύμβασης με τίτλο Υπηρεσίες Οργάνωσης Επιχειρηματικών Φόρουμ του Πακέτου Εργασίας ΠΕ3 Δικτύωση στον Τουρισμό (WP3: Networking in Tourism) στο πλαίσιο του έργου “An initiative on Capitalising Tourism’s prospects of the region” που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 MIS 5070751

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την απευθείας ανάθεση σύναψης σύμβασης με τίτλο

Υπηρεσίες Οργάνωσης Επιχειρηματικών Φόρουμ

του Πακέτου Εργασίας ΠΕ3 Δικτύωση στον Τουρισμό (WP3: Networking in Tourism)

στο πλαίσιο του έργου “An initiative on Capitalising Tourism’s prospects of the region” που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 MIS 5070751

Προϋπολογισθείσας Δαπάνης: 3.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

CPV: 80511000-9 (Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως υποβάλουν την  σχετική προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος του Έργου για τον οποίο αυτή υποβάλλεται, καθώς και τα στοιχεία του αποστολέα.

Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται με ταχυμεταφορά στο Πρωτόκολλο της Π.Ο.Ξ., Σταδίου 24, 10564, Αθήνα, μέχρι τη Δευτέρα, 20/06/2022 και ώρα 14.00.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ. ΕΝΔ. ΤΣ_CapTour_ΠΕ3_10.06.2022_ΑΔΑΜ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ CapTour_ΠΕ3_10.06.2022

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ CapTour_ΠΕ3_10.06.2022

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων