ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5076682)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5076682)

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.) υλοποιεί το έργο με τίτλο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5076682), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)/  Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).  Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης σε 4.542 ανέργους, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18-29 ετών (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος), που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, ώστε να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις αναπτυξιακές απαιτήσεις της Οικονομίας.

Στο παραπάνω πλαίσιο υλοποιείται το Υποέργο 1 «Προετοιμασία, συντονισμός, διαχείριση και δημοσιότητα του έργου ΠΟΞ» και συγκεκριμένα η Δράση 1 : Διοίκηση και παρακολούθηση στην οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται η παρακολούθηση του φυσικού αντικειμέου της πράξης , η παρακολούθηση της πορείας του έργου και των αναδόχων που θα αναδειχθούν μέσα απο τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες η πάσης φύσεως νομική υποστήριξη της Ομοσπονδίας κατα την υλοποίηση της πράξης κλπ.

Στη βάση αυτή, η Π.Ο.Ξ. και σύμφωνα με την από 09/08/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, για τη θέση του Νομικού Συμβούλου με εξειδίκευση σε θέματα δημοσίων συμβάσεων ,  με σύμβαση παροχής υπηρεσιών , προκειμένου για τη νομική υποστήριξη της Ομοσπονδίας κατα την υλοποίηση της πράξης. .

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε zip/rar αρχείο (είτε με τη μορφή pdf, png, jpg και με όγκο ανά αποστολή έως 20 MB είτε με χρήση υπηρεσίας διαδικτυακής μεταφοράς αρχείων – wetransfer) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  s.kougioni@hhf.gr μέχρι τις 09/09/2022 με αναφορά στο θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νομικού Συμβούλου για την Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5076682».

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχονται στο τηλέφωνο 210-3312535, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:30-15:00 καθώς και στο e-mail: s.kougioni@hhf.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παράρτημα ΙΙ – Αίτηση

 

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων