ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5076682)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5076682)

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.) υλοποιεί το έργο με τίτλο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5076682), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)/  Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).  Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης σε 4.542 ανέργους, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18-29 ετών (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος), που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, ώστε να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις αναπτυξιακές απαιτήσεις της Οικονομίας.

Στο παραπάνω πλαίσιο υλοποιείται το Υποέργο 1 «Προετοιμασία, συντονισμός, διαχείριση και δημοσιότητα του έργου ΠΟΞ» και συγκεκριμένα η Δράση 3 «Εκπόνηση Εκπαιδευτικού υλικού» στην οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται η υλοποίηση ενεργειών ανάπτυξης αναλυτικών εκπαιδευτικών περιεχομένων και υλικών (συγγραφή εκπαιδευτικών εγχειριδίων και λοιπών υλικών) των θεματικών αντικειμένων κατάρτισης, ενεργειών τήρησης των μεθοδολογικών προδιαγραφών συγγραφής των εκπαιδευτικών εγχειριδίων, ενεργειών επιστημονικής υποστήριξης των συγγραφέων των εκπαιδευτικών υλικών και παρακολούθησης του έργου τους, ενεργειών επιμέλειας των εκπαιδευτικών περιεχομένων.

Στη βάση αυτή, η Π.Ο.Ξ. και σύμφωνα με την από 09/08/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, για μια εκ των πέντε (5) θέσεων επιστημονικών συνεργατών, με σύμβαση μίσθωσης έργου, προκειμένου για τη συγγραφή – ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο αντίστοιχου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης (δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως), σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  s.kougioni@hhf.gr μέχρι τις 09/09/2022 με αναφορά στο θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συγγραφής Εκπαιδευτικού Υλικού για την Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5076682 – Θεματικό Αντικείμενο Α/Α ….».

 

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχονται στο τηλέφωνο 210-3312535, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:30-15:00 καθώς και στο e-mail: s.kougioni@hhf.gr

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παράρτημα ΙΙ – Αίτηση

Παράρτημα ΙΙΙ – ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παράρτημα ΙV – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»

 

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων