Ανοιχτός Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης – πιστοποίησης της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5076682

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης – πιστοποίησης της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5076682

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου «Δράσεις επαγγελματικής Συμβουλευτικής-Κατάρτισης -Πιστοποίησης-Πρακτικής Άσκησης Ωφελουμένων» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076682.

Η σύμβαση αντιστοιχεί στο Υποέργο 2 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5076682, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με Αρ. πρωτ. 31387/23-03-2022 του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στα πλαίσια του ΕΠ «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020» και της «Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων» (ΠΑΝ) και από  εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας» αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας με ωφελούμενους 4.542 ανέργους, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α, ηλικίας 18-29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος), που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης. Αποσκοπεί στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων νέων ανέργων που επιθυμούν να απασχοληθούν στην Τουριστική Βιομηχανία.

Η σύμβαση αφορά στο Υποέργο 2 «Δράσεις επαγγελματικής Συμβουλευτικής-Κατάρτισης -Πιστοποίησης-Πρακτικής Άσκησης Ωφελουμένων» της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας με ωφελούμενους 4.542 ανέργους, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α, ηλικίας 18-29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος), που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων δύο  χιλιάδων και εξακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (8.502.624,00€).

Επισημαίνεται ότι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης προσώπων (ως υπηρεσία στενά συνδεόμενης με την κατάρτιση) απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α’ 152/20-11-2015).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από  την επόμενη της υπογραφή της  και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση λήγει στις 31/10/2023.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδες πενήντα δυο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (170.052,48€), η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Η αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με A/A ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 176893 και στην ιστοσελίδα της ΠΟΞ.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του συστήματος, στην οποία οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 13/12/2022 και ώρα 14:00.

Διακήρυξη

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα IV

Παράρτημα V

Παράρτημα VI

Προκήρυξη ΕΕΕ

Προκήρυξη

 

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων