Blog Ανοιχτός Διαγωνισμός για το έργο «Δράσεις συμβουλευτικής και δικτύωσης» (Παραδοτέα 1.2.2, 1.2.3, 2.2.4, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.1) στο πλαίσιο της Πράξης NETOURAL

Ανοιχτός Διαγωνισμός για το έργο «Δράσεις συμβουλευτικής και δικτύωσης» (Παραδοτέα 1.2.2, 1.2.3, 2.2.4, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.1) στο πλαίσιο της Πράξης NETOURAL

                     

Ανοιχτός Διαγωνισμός για το έργο «Δράσεις συμβουλευτικής και δικτύωσης» (Παραδοτέα 1.2.2, 1.2.3, 2.2.4, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.1) στο πλαίσιο της Πράξης NETOURAL

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου «Δράσεις συμβουλευτικής και δικτύωσης» (Παραδοτέα 1.2.2, 1.2.3, 2.2.4, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.1) στο πλαίσιο της Πράξης «Promoting alternative tourism in the cross-border area focused on wellness and wellbeing activities, along with the promotion of quality agricultural products and foodstuff, to create employment opportunities» με ακρωνύμιο NETOURAL.

Το Έργο και οι υπηρεσίες του Αναδόχου αφορούν στην υλοποίηση των υπηρεσιών του Έργου: «Δράσεις συμβουλευτικής και δικτύωσης» για την υλοποίηση των Παραδοτέων 1.2.2, 1.2.3, 2.2.4, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 4.2.3, 4.2.4 και 5.2.1 της Πράξης: «Promoting alternative tourism in the cross-border area focused on wellness and well-being activities, along with the promotion of quality agricultural products and foodstuff, to create employment opportunities» με ακρωνύμιο NETOURAL που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020».

Τα παραδοτέα είναι τα ακόλουθα:

 • 1.2.2 – Συντονισμός έργου και τεχνικές συναντήσεις /Project Coordination and Technical Meetings
 • 1.2.3 – Διαχείριση έργου και υποβολή εκθέσεων αναφοράς στην ΚΓ/ Project management and reporting to the JTS
 • 2.2.4 – Δημόσιες εκδηλώσεις (2 Τελικές και 2 Εναρκτήριες)/ Public Events (2 Final and 2 Open)
 • 3.2.1 – Καταγραφή και χαρτογράφηση των υλικών και άυλων στοιχείων κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής και των σχετικών τουριστικών υπηρεσιών/ Inventory and Mapping of the crossregion tangible and intangible assets and related tourism services
 • 3.2.3 – Ανάπτυξη μιας σειράς έτοιμων προς διάθεση στην αγορά βιωματικών τουριστικών πακέτων/ Development of a series of ready-to-market experiential tourist packages
 • 3.2.4 – Οργάνωση Εμπειριών Travel Blogger/ Organisation of Travel Blogger Experiences
 • 4.2.3 – Συμβουλευτικές δράσεις για εργαλεία χρηματοδότησης και ανάπτυξη start-up στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού/ Consulting actions on funding tools and start-up development on the alternative tourism sector
 • 4.2.4 – Εργαστήρια σχετικά με τη χρήση της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης ως εργαλείο για την αύξηση της απασχολησιμότητας των ατόμων με χαμηλά και μεσαία προσόντα στον τουριστικό τομέα/ Workshops on using apprenticeships and internships as a tool to increase the employability of low and medium-qualified people in the tourism sector
 • 5.2.1 – Οργάνωση πιλοτικών εργαστηρίων για τον εναλλακτικό βιώσιμο τουρισμό / Organization of pilot workshops on alternative sustainable tourism

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020». Είναι ενταγμένο στη ΣΑΕ 408/6 με ενάριθμο 2022ΕΠ40860002 και έχει λάβει κωδικό ΜΙS 5066796.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

 • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης (73220000-0)
 • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων (72224000-1)
 • Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων (71241000-9)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.596,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 48.867,74€, ΦΠΑ: 11.728,26€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι τη λήξη της Πράξης (30/11/2023). Σε περίπτωση παράτασης της Πράξης και των επιμέρους παραδοτέων, παρατείνεται και η διάρκεια της εν λόγω σύμβασης χωρίς πρόσθετες αμοιβές.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού Εννιακοσίων Εβδομήντα Εφτά Ευρώ και Τριάντα Πέντε λεπτών (977,35 €).

Η αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με A/A ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 187711 και στην ιστοσελίδα της ΠΟΞ.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του συστήματος, στην οποία οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/07/2023 και ώρα 14:00.

Προκήρυξη

Διακήρυξη

ΕΕΕΣ

Kατηγορίες

1

Σταδίου 24, 105 64, Αθήνα

Τηλ.: 210-3312535–6
Fax: 210-3230636
E- mail : info@hhf.gr